Povinně zveřejňované informace

Název

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
IČ:
70838992
Důvod založení a co je hlavním účelem organizace

Základní škola je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o základní školu, mateřskou školu a školní klub.

Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně.

Pravomoce a působnost ředitelky školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

RED_IZO: 600022820, Odkaz MŠMT Rejstřík škol

Zřizovací listina:

Organizační struktura


Ředitelka školy: Mgr. Jana Hynková 

 • statutární zástupce ředitele školy pro nemocnici: Mgr. Lucie Navarová 
 • statutární zástupce ředitele školy léčebny Mánes: Mgr. Vít Pelc
 • statutární zástupce ředitele školy Lázně Kynžvart: Mgr. Dana Vondrášková

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v tomto složení:

 • Mgr. Zdenka Přádová – předseda ŠR
 • Marcela Boučková – člen ŠR
 • Ing. Jan Bureš – člen ŠR
organizacni-struktura-obrazek

Kontaktní spojení

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace
Sídlo organizace
Bezručova 1185/19
360 01 Karlovy Vary
Telefon:
ředitelka školy
ID datové schránky: w6hmgxf
Kontaktní poštovní adresa:
Sídlo organizace
Bezručova 1185/19
360 01 Karlovy Vary
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sídlo organizace
Bezručova 1185/19
360 01 Karlovy Vary
Úřední hodiny:
Pondělí
7:30 - 15:00
Úterý
7:30 - 15:00
Středa
7:30 - 15:00
Čtvrtek
7:30 - 15:00
Pátek
7:30 - 12:00
Telefonní čísla:
ředitelka školy
Adresa podatelny:
Sídlo organizace
Bezručova 1185/19
360 01 Karlovy Vary
Elektronická adresa podatelny:
ID datové schránky:
w6hmgxf

Případné platby lze poukázat

IČ:
70838992

Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

Dokumenty

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
Žádost o informace ústně:
v kanceláři školy
Žádost o informace písemně:
osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
Sídlo organizace
Bezručova 1185/19
360 01 Karlovy Vary
Telefonicky:
ředitelka školy
E-podatelna:
Úřední hodiny:
Pondělí
7:30 - 15:00
Úterý
7:30 - 15:00
Středa
7:30 - 15:00
Čtvrtek
7:30 - 15:00
Pátek
7:30 - 12:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny 

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001 
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 • Kdo může o informaci požádat 
 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá 
 • Kdo informaci poskytne 
 • Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno 

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. 
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. 
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne. 
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. 

Další omezení práva na informace 

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace: 
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, 
 • jedná li se o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím 
 • případně pokud se jedná o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy, Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob je chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas. 
 • Povinný subjekt  informaci neposkytne v případech kdy se jedná o: 
 • informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, které tuto povinnost zákon neukládá, pokud  tato osoba  před tím výslovně nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, 
 • informaci zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období 
 • sdělení informace by  byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. 
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby v rámci auditorské, kontrolní, dozorové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu se neposkytují. Vztahuje  se na ně povinnost mlčenlivosti případně  jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. 
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o  
 • probíhajícím trestním řízení, 
 • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků, 
 • plnění úkolů zpravodajských služeb 
 • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu, 
 • činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. 
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení 
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů, 
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách, 
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona, 
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo 
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory. 
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. 

Jak se o informaci žádá 

Žádost o poskytnutí informace se podává 

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo 
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. 

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo žadatel má za to, že nemůže považovat informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. 

Co musí písemná žádost obsahovat 

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena, 
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 
 • je-li žádost učiněná elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. 
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá. 
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a: 
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, 
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti, 
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli, 

Jaký bude postup povinného subjektu 

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud: 
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli, 
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení. 
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. 

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví 

 • pokud povinný subjekt, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele 
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení 

Komu se odvolání posílá 

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

Kdo o odvolání rozhodne 

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal 

 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal 

 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Příjem podání a podnětů

Příjem podání a podnětů

 

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákony:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění
 • Zákon č. 250/2005 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v aktuálním znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění

Vyhlášky:

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování v aktuálním znění

Nařízení vlády:

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v aktuálním znění
Vydané právní předpisy:

sekce DOKUMENTY

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Nemáme.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. V současné době nejsou vydána.

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv:

Nemáme

Výhradní licence:

V současné době nejsou pro organizaci Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, příspěvková organizace, okres Karlov Vary poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Služby veřejné správy na portal.gov.cz

Formuláře

Nemáme

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví 

  Odvolání 

 •  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. 
 •  Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 •  O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 
 •  Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. 
 •  Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu. 

Stížnost 

 •  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel, 
 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, 
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo 
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. 
 •  Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji neprodleně vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 
 •  Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 
 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, 
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. 
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, případně vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.