Základní škola a mateřská škola při Léčebných lázní Lázně Kynžvart - MŠ

Třída mateřské školy je v provozu od 1.2. 2021. Těšíme se na vás v nových prostorách MŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart v budově kulturního střediska za pavilonem.

Mateřská škola je umístěna v budově léčebného domu „Záboj“. Kapacita třídy školy je 14 dětí a navštěvují ji převážně děti s předškolní docházkou, ale i děti mladší.

Naší snahou je zpříjemnit dětem pobyt v léčebných lázních. Chceme, aby se zde cítily bezpečně a uvolněně. Učitelka se snaží o empatický přístup a respektuje individuální potřeby dětí. Podporujeme dětská přátelství, a hlavně dětem bez doprovodu pomáháme zvládnout pobyt bez rodičů se všemi jeho aspekty.

Děti mohou v MŠ získat nové poznatky v návaznosti na Školní vzdělávací program „Společně objevujeme svět“, který je vytvořen s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí předškolního věku. Do třídy nakupujeme průběžně nové hračky a didaktické hry.

Záměrem naší MŠ je vytvářet podnětné výchovně vzdělávací prostředí, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů, kde se bude dítě nejen cítit bezpečně a spokojeně, ale také bude mít možnost projevovat se samostatně a aktivně. Vytvářet u dětí zdravé životní postoje a návyky, podporovat jejich psychickou odolnost, rozvíjet intelekt, jazyk, řeč a poznávací procesy. Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem, osvojovat si dovednosti a poznatky související s podporou zdraví a bezpečí. Vytvářet základy aktivních postojů k životu, ke světu a kultuře.

Naše MŠ uznává hru jako hlavní činnost dítěte, neboť svým významem je pro děti nezastupitelná a měla by být základní náplní doby, kterou dítě ve zdejší mateřské škole tráví. Hra je pro dítě zdrojem poznání a pro pedagoga přirozeným nástrojem rozvoje předškolního dítěte. Je pro dítě dorozumívacím prostředkem, je pro něj příjemná a uspokojuje jeho základní psychické potřeby, je pro ně přirozeně zvládnutelná, a podporuje psychickou rovnováhu, přináší klid a vyrovnanost, zpřesňuje vědomosti, rozvíjí dovednosti, obohacuje komunikaci a sociální vazby.

Pobyt v naší mateřské škole je psychickou podporou pro dítě a celkově tak výrazně podporuje a doplňuje komplexnost léčby.